Specialistutbildning

Vägen till Kärlkirurgisk specialistkompetens.

Sedan maj 2015 är kärlkirurgi en egen basspecialitet. Alla som blivit legitimerade läkare efter 1 maj 2015 utbildas enligt nya specialistutbildningen. De som legitimerats innan 1 maj 2015 kan välja att utbildas till kärlkirurg enligt det tidiagre systemet (SOSFS 2008:17).

Definitionen av kompetensområde och krav finns i inledningen av Socialstyrelsens Målbeskrivningar för Kärlkirurgi. Kärlkirurgen skall ha specifika kunskaper och färdigheter i att diagnostisera och behandla sjukdomar och skador som engagerar perifera blodkärl. Man skall ha kunskap om bedömning, utredning, diagnostik, kirurgisk och endovaskulär behandling samt uppföljning av patienter med perifer kärlsjukdom och kärltrauma.

Under specialistutbildningen skall man uppfylla målen i de målbeskrivningar som Socialstyrelsen anger för denna specialitet. Dessutom skall man tjänstgöra minst 5 år som ST läkare.

Målbeskrivningen för Kärlkirurgi innehåller ett antal delmål. För att nå dessa delmål kommer man att kunna stödja sig på en utbildningsbok  som revideras kontinuerligt. Sex för kärlkirurgi specifika kurser (motsvarande C delmålen), skall klaras av under utbildningstiden. Dessutom omfattar ST utbildningen ytterligare ett antal obligatoriska kurser som ingår i A och B delmålen. Utbildningen är målstyrd men för SOFS2015 är 5 års utbildningstid ett minimum. I SOSFS 2008:17 är kärlkirurgin en grenspecialitet till allmännkirurgi och här beskrivs ingen minimitid men för att kunna uppfylla utbildningsmålen bör man sannolikt genomföra tre till fyra år av renodlad kärlkirurgisk tjänstgöring.

Viktiga dokument:

Utbildningsbok 20200525

Europeisk examination i karlkirurgi          UEMS