Bästa föredrag

Bästa föredrag på Kirurgveckan

Pris utdelas varje år för bästa föredrag på Kirurgveckan. Detta stipendium behöver ej sökas utan samtliga som deltar under Fria föredragssessionerna kan tilldelas priset. Vissa år kan de fria föredragen vara uppdelade i två sessioner, där ena sessionen är benämnd Prize Session. I så fall ingår endast föredragshållare i sistnämnda session i tävlan. Föredragen bedöms av styrelsen enligt samma kriterier som Swedish Vascular Award. Prissumman uppgår till 10.000 kronor.

Vinnare:


 ÅR Pristagare Föredrag Länk
2022 Mareia Talvitie Kvinnor med intakta bukaortaaneurysm förblir obehandlade i större utsträckning – en multicenterstudie vid tre europeiska kärlkirurgiska centra.
2021 Delt pris Antonio José Garcia Pereira Filho och Knut Thorbjørnsen Different modes of ankle-brachial index calculation for assessment of cardiovascular risk. Respektive Långtidsuppföljning av män med screeningupptäckta subaneurysmal aorta – En ultraljudsuppföljning efter fem år identifierar de som riskerar att utveckla åtgärdskrävande bukaortaaneurysm
2020 Kirurgveckan inställd pga pandemin.
2019 Henrik Djerf No long-term benefit of revascularization in patients with intermittent claudication – five year results from the IRONIC randomized controlled trial.
2018 Eva Torbjörnsson Riskfaktorer för amputation efter revaskularisering för kritisk ischemi
2017 Sayid Zommorodi Associationen mellan socioekonomisk status och rupturerat bukaortaaneurysm
2016 Karl Sörelius Behandling av Mykotiska Abdominella Aortaaneurysm (AAA) i Sverige 1994-2014
2015 Carl Montan Massiv blodtransfusion hos patienter med rupturerat bukaortaaneurysm
2014 Joakim Nordanstig Förbättrad livskvalitet efter en primärt invasiv versus en primärt non-invasiv behandlingsstrategi hos patienter med claudicatio intermittens
2013 Otto Stackelberg Bukfetma, BMI och risken för bukaortaaneurysm
2012 Tal Hörer  tPA-assisterad hematomevakuering efter EVAR vid rAAA.
2011 Joakim Nordanstig  Validering av den svenska versionen av VascuQoL som mäter hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) vid benartärsjukdom
2010 Jacob Hager  Populationsbaserad överlevnad, till skillnad från handläggning av rupturerade AAA
2010 Sofia Strömberg  Ökar risken för komplikation vid tidig carotiskirurgi?
2009 Monika Kuoppala Prognostiska faktorer för amputation och mortalitet efter intraarteriell trombolys för ischemi i de nedre extremiteterna.
2009 Björn Sonesson Komplett endovaskulär arcus aorta rekonstruktion med in situ fenestrerings teknik
2008 Johan Ekstrand Tissue Factor Pathway Inhibitor 2 regleras av shear stress i glatta muskelceller.
2008 Jan Holst Resultat efter akut EVAR av rupturerade infrarenala AAA.
2007 Anton Razuvaev
2007 Kevin Mani
2006 Hans Ravn
2005 Rebecka Hultgren