Swedish Vascular Award

Svensk förening för kärlkirurgi delar varje år ut Swedish Vascular Award, SVA, för den bästa vetenskapliga publikationen inom kärlkirurgi under det gångna året. SVA är personligt till försteförfattare och sökande skall inneha fullt medlemskap i SSVS vid ansökning samt året före ansökningstillfället. Endast förste- eller sisteförfattare är behörig att söka. Prissumman är 10.000 kr.

I början av varje år uppmanas medlemmarna i SSVS att skicka in sina bidrag. Styrelsen i SSVS läser dessa och varje styrelsemedlem värderar dem efter följande fyra kriterier:

1) Frågeställningen. Klinisk relevans? Är studien av betydelse för kärlkirurgin? Är frågeställningen originell?

2) Metoden. Är den rätt vald för att besvara frågeställningen? Är metoden väl genomförd? Har viktiga valideringar av metoden utförts?

3) Resultaten. Hur spännande, hur viktiga?

4) Presentationen. Hur välskriven är artikeln? Har den publicerats i en välrenommerad tidskrift som läses av många?

Samtliga fyra kriterier bedöms enligt poängskalan 0-5, totalt kan man således få 20 poäng. Om någon styrelsemedlem är jävig får det bidraget av denne ett genomsnitt av vad han/hon gett övriga bidragen. När alla bedömningar har gjorts sammanställs resultatet och man diskuterar i styrelsen om man ska ge SVA till ett eller möjligen två bidrag. Om ett bidrag har fått i särklass högst poäng går priset till detta bidrag, men om två bidrag är väldigt nära varandra kan de dela på priset. Man kan också dela priset mellan ett kliniskt och ett grundvetenskapligt pris, om det finns tillräckligt många tävlande i båda kategorierna.

Tävlingsbidrag kan skickas in till SSVS vetenskaplige sekreterare:

Nuno Dias, nuno.dias@med.lu.se

Deadline är 15/2 varje år.