Stadgar

Svensk Förening För Kärlkirurgi – Swedish Society for Vascular Surgery – (SSVS)

Ladda ner här eller läs nedan.

§ 1

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Svensk Förening för Kärlkirurgi, på engelska Swedish Society for Vascular Surgery (förkortas SSVS), är en sammanslutning av svenska kärlkirurger. Föreningen är knuten till Svensk Kirurgisk Förening. Föreningens ändamål är att främja svensk kärlkirurgi vad avser forskning, utbildning och hälso- och sjukvård samt tjäna som ett organ för internationellt samarbete. Föreningen avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutes till föreningen.

§ 2

MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen beslutas av styrelsen efter ansökan.

Ledamot skall tillhöra Svensk Kirurgisk Förening. Ledamot rekommenderas vara medlem i Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.

Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen vid föreningens möten kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för kärlkirurgins utveckling.

Till associerad medlem i föreningen kan efter ansökan den väljas in som är verksam inom närstående område. Dessa medlemmar har ej rösträtt och kan ej ingå i föreningen styrelse.

Stödjande medlemskap erbjudes organisationer, inklusive kommersiella sådana, som är intresserade av föreningens mål och aktiviteter. Dessa medlemmar har ej rösträtt och kan ej ingå i föreningen styrelse.

Styrelsen har rätt att begära att associerade medlemmar och stödjande medlemmar lämnar salen om förhandlingarna innehåller känslig information. På samma sätt kan skriftligt material undanhållas.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem anses ha utträtt ur föreningen om fastställd årsavgift inte betalats under två på varandra följande år. Medlem som allvarligt skadat föreningen kan uteslutas genom beslut av styrelsen. För beslut om uteslutning krävs två tredjedelars majoritet. Detta beslut kan upphävas av kommande årsmöte.

Hedersledamot är befriad från årsavgift. Övriga medlemmar ska årligen till föreningen betala avgift som fastställs vid årsmötet.

§ 3

ORGANISATION

Föreningens angelägenheter hanteras av en vid årsmötet vald styrelse, bestående av ordförande, sekreterare, skattmästare, vetenskaplig sekreterare, studierektor, samt fyra övriga ledamöter. En av dessa ledamöter skall representeras av ordförande i det svenska kärlregistret, Swedvasc, under aktuell ordförandeperiod och en ledamot skall vara under kärlkirurgisk utbildning. Styrelsens ledamöter väljs på tre år och kan därefter omväljas ytterligare en gång på två år. En ledamot som avgått från styrelsen kan efter tre år väljas för en ny period.

§ 4

Ordföranden åligger att leda styrelsens och föreningens sammanträden och att i samråd med sekreteraren upprätta föredragningslistor till föreningens möten. Ordföranden skall vara ansvarig utgivare för föreningens hemsida.

Sekreteraren åligger att tillställa medlemmarna kallelse och föredragningslista till föreningens möten, att föra protokoll, att ombesörja föreningens korrespondens samt vårda dess arkiv.

Skattmästaren åligger att svara för medlemsförteckningen och att uppbära och redovisa årsavgifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. Räkenskaperna skall i så god tid överlämnas revisorerna för granskning att dessa kan avgiva skriftlig berättelse till årsmötet.

Vetenskaplige sekreteraren åligger att bereda vetenskapliga- och programfrågor inför styrelsens sammanträden samt att leda föreningens vetenskapliga råd.

Studierektorn åligger att bereda utbildningsfrågor inför styrelsens sammanträden, samt att leda föreningens utbildningskommitté.

§ 5

ARBETSORDNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst en gång per år.

Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

§ 6

Styrelsens arbete bedrivs med stöd av kommittéer, arbetsgrupper och enskilda experter, som utses av styrelsen.

För vetenskapliga frågor finns ett vetenskapligt råd som utses och leds av föreningens vetenskapliga sekreterare.

För utbildningsfrågor finns en utbildningskommitté som utses och leds av studierektor. Utbildningskommitténs uppgift är att följa och vidareutveckla utbildningen i kärlkirurgi.

§ 7

I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelse undertecknas av ordförande och/eller sekreteraren. Föreningens firma tecknas av ordföranden och skattmästare var för sig.

§ 8

Förslag till val, som skall förrättas vid årsmötet, upprättas av en valberedning bestående av tre ledamöter. Förslaget skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Valberedningens ledamöter utses för tre år. En ledamot skall nyväljas varje år.

§ 9

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.

Föreningens årsmöte äger rum en gång årligen vid tidpunkt som bestämmes av styrelsen. Kallelse och verksamhetsberättelse skall utgå minst två veckor före årsmötet.

Vid årsmötet föredrages styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, faställes arbetsordning och årsavgift för kommande året, väljes styrelseledamöter, två revisorer, valberedning, samt delegater till nationella och internationella organisationer.

Vid föreningens årsmöte väljs också ledningsgruppsledamöter till Swedvasc, enligt §13.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader före årsmötet och skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet.

Extra föreningsmöte skall hållas när styrelse finner det påkallat eller då minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant. Kallelse skall då utgå minst fyra veckor i förväg. Vid föreningens möten skall protokoll föras.

§ 10

Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer som utses av årsmötet för ett år. Räkenskaperna för Swedvasc granskas separat av landstingsrevisorer och föredrages vid årsmötet enligt §13.

§ 11

Vid föreningsmöte sker omröstning öppet, om ej annat begäres. Vid lika röstetal vid val sker avgörande genom lottning. Vid lika röstetal i annan fråga gäller den mening som företrädes av ordföranden vid mötet. I ordnings- eller procedurfrågor avgör mötesordföranden.

Bordläggning av ärenden må ej nekas om minst tio medlemmar förenar sig i begäran därom. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning endast ske om föreningen så beslutar.

§ 12

Uppgifter om föreningens förtroendemän skall snarast efter förrättat val tillställas Svensk Kirurgisk Förening.

§ 13

SWEDVASC

Det svenska kärlregistret, Swedvasc, är ett nationellt kvalitetsregister som drivs av Svensk förening för kärlkirurgi.

Registrets angelägenheter hanteras av en vid årsmötet vald ledningsgrupp, bestående av sju ledamöter. Ledningsgruppen utser inom sig ordförande (registerhållare), sekreterare och kassör.

Ledningsgruppens ledamöter väljs på tre år och kan därefter omväljas ytterligare en gång på tre år. Ledamot i ledningsgruppen skall vara ledamot i Svensk förening för kärlkirurgi.

Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av registerhållaren minst en gång per år. Registerhållaren är skyldig att sammankalla ledningsgruppen om minst två av dess ledamöter gör framställning därom.

Ledningsgruppen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen. Vid lika röstetal äger registerhållaren utslagsröst. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga ledningsgruppsmedlemmar är ense om beslutet.

Vid ledningsgruppens sammanträden skall protokoll föras.

I registrets namn upprättade handlingar och skrivelse undertecknas av registerhållaren. Registrets firma tecknas av registerhållaren och dess kassör var för sig. Räkenskaperna för registret granskas av landstingsrevisorer och föredrages vid föreningens årsmöte.

§ 14

STADGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag till ändring av stadgarna insändes minst två månader före årsmötet till ordföranden. Förslag om stadgeändring skall, åtföljts av styrelsen yttrande häröver, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

Ändrade stadgar för Svensk förening för Kärlkirurgi godkändes och stadfästes enligt protokollfört och justerat beslut med två tredjedels majoritet vid årsmötet 19 augusti 2015.

Carl Magnus Wahlgren

Ordförande

Svensk Förening för Kärlkirurgi