NYHET!

Nu är rapporten – utvärdering av screening för bukaortaaneurysm publicerad.

Länk till rapporten Nationell utvärdering –screening för bukaortaaneurysm (socialstyrelsen.se)

Länk till pressmeddelande Ojämlik screening för dödlig sjukdom – Socialstyrelsen

 

 

Historik och bakgrund

Svenskt intresse för populationsbaserad screening för AAA ökade dramatiskt 2003-2004 i Uppsala, Linköping, Göteborg och Stockholm. SBU alert publicerades under 2008 av Jesper Swedenborg som förordade snabb evaluering och övervägande av införande eftersom man konkluderade att: 1.screening av bukaortaaneurysm leder till minskad dödlighet relaterad till bukaortaaneurysm hos män. 2. metoden är kostnadseffektiv. 2006 startades regional screening i Uppsala, följt av Linköping under 2007. Under 2007/2008 skapades en svensk grupp för kunskapsutbyte och samordning med uppstartsmöte i Uppsala.

Gruppen träffades i de olika regionerna varje termin under de första åren, och ffa diskuterades metodologi, och kunskapsutbyte skedde kring uppstartsprocesserna i de olika regionerna. Varje region utformade sin egen modell för screening, de flesta under ledning av kärlkirurger. Forskningsprojekt diskuterades internt. Gruppen var ganska löst sammansatt med ledamöter från Malmö, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Umeå, Karlskrona, Sundsvall och Örebro som ständiga deltagare, men även andra regioner har deltagit infrekvent. Denna grupp har senare utvecklats till den mer formella grupp som kallas ”Swedish Aneurysm Screening Study Group”-SASS.

Under 2014-2015 skedde en utredning av screening för bukaortaaneurysm i SBU som slutligen ledde till en Socialstyrelserekommendation. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-screeningprogram/2016-6-5.pdf

Endast en region hade inte startat screening vid denna tidpunkt.
När de flesta regionerna startat upp sin screening och Socialstyrelsen utfärdade sin rekommendation blev SASS mötet en årlig sammankomst. Från 2018-2019 startades samordning med Svenska Kärlmötet i maj.

Under 2021-2022 utökades SASS mötet till att bjuda in alla personalgrupper som arbetar inom bukaortascreeningen nationellt, sjuksköterskor, BMA och kärlkirurger. Sammankallande är Anne Ericsson, Malmö och Elisabet Skagius, Sundsvall.

Under 2012-2017 leddes och samordnades SASS huvudsakligen av professor Martin Björck, Uppsala. Ordförandeskapet formaliserades 2017, med Anneli Linne som första ordförande och sammankallande. Det är tänkt att rotera, och 2022 blev Elisabeth Skagius ordförande. Det finns fortsatt en nationell gruppering med representanter för de regionala screeningprogrammen och kallelse sker via aktuell nationell samordnare. Möten hålls digitalt ca 2 gånger per år. De lokala vårdprogrammen är utgångspunkt för diskussion och kunskapsöverföring, och forskningsperspektivet inkluderas alltid. 2018 lanserades SASS logga (se ovan).

SASS identifierade behovet att ge personer med bukaortaaneurysm en korrekt farmakologisk behandling. En riktlinje ”Rekommendationer om farmakologisk behandling hos män med screeningupptäckt abdominellt aortaaneurysm (AAA)” författades av professor Anders Gottsäter och godkändes 2021-05-10 av SASS- gruppen. Se bilaga.

På Vårmötet 2022 beslutades att ”Aortascreening” ska vara årligen återkommande programpunkt på onsdagar under kommande vårmöten. En nationell samordnare från SSVN utsågs för att förbättra kontakten mellan aortascreeningscentra bla genom sammanställning kontaktuppgifter.

Hösten 2022 beslutades om två sektioner av SASS-organisationen för att separat kunna fokusera dels på de rent kliniska frågorna, dels de strikt forskningsrelaterade;

  • ”SASS klinik” med representation från olika yrkesgrupper från alla enheter där screening bedrivs.
  • ”SASS forskning” dit inbjuds alla med intresse för forskning med anknytning till aortascreening

Den nya organisationen är fortfarande under utveckling och tanken är återkommande nationella digitala möten för respektive grupp och ett gemensamt digi- fysiskt på kommande SSVS/SSVN Vårmöten. SASS utgör en arbetsgrupp till SSVS och SSVN utan formella stadgar. På SSVS hemsida ska en sammanfattning av SASS historik, och pågående arbete inom arbetsgruppen presenteras.
Sammankallande/ordförande väljs ur den aktiva SASS-gruppen.

Nationell ordförande/samordnare 2022-2024 Elisabet Skagius, Sundsvall
Nationell ordförande/samordnare 2017-2022 Anneli Linne, Stockholm
Nationell ordförande/samordnare 2012- 2017 Martin Björck, Uppsala

SASS forskning

Under åren 2006-2017 hade SASS frekventa heldagsmöten. Presentation av deltagande, validitet, prevalens och utbyte av erfarenheter stod på agendan, huvudsakligen deltog representanter från de större kärlcentra. Det initierades forskningsprojekt som var gemensamma och regionala. Under de första åren deltog professor Per Ericsson, genetiker på KI för att initiera det framtida nationella genetiska AAA-projektet. Detta initierade en biobanksinsamling som fortsatt pågår vid flera centra.

2009-2010 var de största regionerna i uppstarten av sina regional program därför genomfördes ett sk metodmöte, inför beslut om fortsatt samarbete och studier. Konsensusmöte för ”mätmetoder inom ramen för ultraljudsbaserad screening av bukaorta hos 65 åriga män”, med bla Östergötland, UAS, SLL, VGR, genomfördes 31/8 2010 i Stockholm. Beslutet blev att alla centra nationellt rekommenderades använda samma metod; LELE.

De nationella erfarenheterna summerades efter 10 år; i Circulation, ett arbete lett av Anders Wanhainen och Sverker Svensjö. En uppföljande studie av detta material pågår just nu.

Många publicerade arbeten inom screening har publicerats tex; natural historia (UAS/Falun) män (och kvinnor), deltagandefrekvens- socioekonomiska aspekter (Malmö och SLL), mortalitet postoperativt för screenade vs ickescreenade (SLL, VGR). Flera avhandlingar i olika regioner som inkluderar screening kohorter har publicerats under dessa år.

SASS klinik

Många olika professioner är idag involverad i den aortascreening som bedrivs i Sverige; sjuksköterskor, BMA (biomedicinska analytiker), läkare med olika specialiteter och röntgensjuksköterskor tex. Något nationellt kliniskt vårdprogram finns inte och de olika regionala programmen skiljer sig åt på flera punkter. Det finns därför många beröringspunkter att diskutera för samsyn och kunskapsöverföring; information, kallelse, förberedelse, utförande, validering, etik etc. Mot bakgrund av detta ses stort behov av att mötas för att utbyta erfarenheter mellan yrkesgrupper och mellan centra.

Aktuellt

Kvaliteten av utförande inom det svenska aortascreeningsprogrammet ska i likhet med övriga nationella screeningprogram utvärderas av Socialstyrelsen, för att upptäcka om effekten av programmet försämras eller uteblir. Målsättningen är att utvärderingarna ska ligga till grund för ledning och styrning som underlag till förbättringsarbete. Om nationella screeningprogram – Socialstyrelsen

I januari 2023 påbörjade Socialstyrelsen tillsammans med ett så kallat expertstöd* arbetet med utvärdering av vårt screeningprogram. Utgångspunkten för utvärderingen är SoS rekommendation och de indikatorer**som ingår i det nationella screeningprogrammet samt regionernas strukturer och processer för screeningen. I arbetsprocessen ingår även begreppet god hälsa, vård och omsorg, vilket innebär att vården och omsorgen ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv och jämlik samt tillgänglig att ingå. Socioekonomiska analyser kommer utföras.Som data- och informationskällor används kvalitetsregister, regionernas egna data, Socialstyrelsens register och enkätundersökningar. Publiceringen av rapporten planeras till våren 2024.

Under 2023 har det inom SASS förts diskussion om att byta mätmetod från LELE (leading edge to leading edge) till annan ultraljudsmetod. SASS-gruppen konkluderade vid möte 2023-10-25 att avvakta med detta då det inte finns evidens för att någon av metoderna är bättre och att alla tidigare utförda nationella analyser grundar sig i LELE konceptet. Dessutom skulle en nationell implementering vara förenad med enorma utbildningsinsatser inom alla olika enheter som medverkar vid screening.

Välkommen att delta i SASS forskning/klinik !

Är du som sjuksköterska, BMA eller läkare intresserad av att medverka i SASS eller har frågor kring aortascreeningen är du välkommen att kontakta:

-Elisabet Skagius.öl, Kärlkirurgen Region Västernorrland
elisabet.skagius@rvn.se

-Anna Ericsson, Leg Sjuksköterska, PhD, Skåne Universitetssjukhus
anna.p.ericsson@mau.se

Nästa planerade möte för SASS

Vårmötet Stockholm 15 maj 2024 (digi-fysiskt)

Bästa kollega inom aortascreeningen – sjuksköterska, BMA, Läkare!

På vårmötet 2022 beslutades att Aortascreening ska vara en stående punkt under vårmötet!
Du som arbetar med bukaortascreeningen är varmt välkommen att delta i möte:

Onsdagen 15:e maj 2023 kl. 13.15-14.15

Under 2023/24 har Socialstyrelsen gjort en gedigen utvärdering av det svenska aortascreeeningsprogrammet, den första som genomförts sedan aortascreeningen infördes nationellt. Resultaten är mycket intressanta! Hela mötet kommer därför ägnas åt presentation, analys och diskussioner! Arbetsgruppens representanter från Socialstyrelsen är inbjudna.
Det är viktigt och trevligt om så många som möjligt kan delta, möjlighet till uppkoppling kommer att finnas (länk kommer senare).

  • 13.15-13.20 Välkomna!
  • 13.20-14.15 Presentation av nationell utvärdering av aortascreeningen.
    Sammanställningen – metod och resultat (SoS).
    Slutsatser – nuläge och förbättringsområden.
    Diskussion

Väl mött!
Elisabet Skagius ordförande SASS (elisabet.skagius@rvn.se)
Anna Ericsson, nationell samordnare aortascreeningen (anna.p.ericsson@mau.se)

 

* Expertstöd
Maria Axander Ek leg biomedicinsk analytiker, sektionsledare kärl/njurar Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska
Elin Essemyr leg sjuksköterska Region Uppsala, biträdande avd.chef kirurgavdelning ,Akademiska sjukhuset
Rebecka Hultgren överläkare,Adj professor, Region Stockholm Gotland, Kärlkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, ordförande i Svensk förening för Kärlkirurgi (SSVS), deltog i SBU utredningen 2014-2015
Elisabet Skagius överläkare, Region Västernorrland, Specialist i kärlkirurgi, Sektionsansvarig Kärlteamet,
Sverker Svensjö överläkare, PhD,Region Dalarna, Specialist i kärlkirurgi, deltog i SBU utredningen 2014-2015

** Indikatorer och bakgrundsmått
Bilaga 3 Screening för bukaortaaneurysm – Indikatorer och bakgrundsmått (socialstyrelsen.se)