SPUR

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Detta arbete har sedan 1993 utförts av SPUR. Skall man ha rätt att bedriva specialistutbildning i kärlkirurgi är man skyldig att se till att den verksamhet man bedriver inspekteras och kvalitetssäkras. Tidigare var inspektionerna frivilliga men ej i nuläget (SOFS 2008:17). I den nya specialistutbildningen som trätt i kraft den 1 maj 2015 stärktes kraven.

Svensk förening för kärlkirurgi tillsammans med LIPUS sköter SPUR-inspektionerna. Då kärlkirurgi är en ny basspecialitet där majoriteten av alla utbildningsorter ännu inte är inspekterade anser SSVS att inspektionerna skall ske av två kärlkirurger för att erbjuda en komplett inspektion och kunna erbjuda en balanserad bedömning avseende styrkor och förbättringsmöjligheter. Målsättningen med SPUR-inspektionerna är att hjälpa klinikerna att erbjuda bra utbildning och fyller kraven i målbeskrivning och socialstyrelsens bestämmelser (SOFS 2008:17 respektive SOFS 2015:8).

På LIPUS hemsida kan du söka och läsa rapporter med resultat från tidigare SPUR-inspektioner.