Gore utbildningstipendium

UTBILDNINGSSTIPENDIUM

Som framgick vid utbildningsmötet 6 maj så har styrelsen i SSVS tillsammans med Gore bedömt inkomna ansökningar till Gores resestipendium. En viktig detalj saknas i flera ansökningar, nämligen bekräftelse på att den sökande varit i kontakt med den klinik han/hon tänkt besöka.

Styrelsen i SSVS och Gore har som nämndes vid mötet kommit överens om att i år förlänga ansökningstiden för Gorestipendiet till 7 juni för att möjliggöra för de sökande att i förekommande fall komplettera ansökan med bekräftelse på att sökande varit i kontakt med mottagande klinik och att det finns en tydlig plan för besöket. I nuläget går det däremot självklart inte att fastställa datum för besöket.

I och med förlängd ansökningstid godtas också nya ansökningar. Komplettering av befintlig ansökan och/eller ny ansökan skickas till johnny.steuer@sll.se.

Pristagaren kommer att tillkännages i augusti 2020.

Gore utbildningsstipendium delas ut till läkare som behöver ekonomiskt stöd för utbildnings- och forskningssyfte eller auskultation på annat sjukhus inom området kärlkirurgi. De sjukhus vederbörande vill besöka skall ha ett dokumenterat kunnande inom området.

Stipendiet

Stipendiesumman är EUR 3000 fördelat i poster om 1 – 2 stipendier.

Stipendiekommitté

Svensk Förening för Kärlkirurgis sittande styrelse

Koordinator Anders Berg, W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

Ansökningsförfarande

Stipendiet utlyses årligen av Gore. Skriftlig ansökan, blankett  – se länk nedan (eller kontakta Gore), skall innehålla:

  • RESMÅL 
  • AVSIKT MED RESA
  • BETYDELSE FÖR KÄRLKIRURGI
  • MERITFÖRTECKNING

Ansökan skall vara postdatumstämplat senast den 21 april 2020 och skickas till Stipendiekommittén:

W.L. Gore & Associates Scandinavia AB, Att.: Anders Berg, Medical Division, Box 268, SE-431 23 Mölndal

För mer info går det bra att vända sig till Maih-Britt Armstrong, e-mail: marmstrong@wlgore.com
Ansökan om stipendium är begränsat till maximalt två gånger för en och samma sökande.

Bedömningsgrunder

Utbildningens betydelse för kärlkirurgin och för den resande. Alla kliniskt verksamma läkare inom området kärlkirurgi har möjlighet att söka detta stipendium. I första hand ges stipendiet till icke disputerad alternativt nydisputerad under senaste två åren.

Meddelande av beslut

På grundval av insända ansökningshandlingar fördelar kommittén stipendiebeloppen.

Offentliggörande sker i samband med Svenska kärlmötet.

Redovisning

Senast 3 månader efter avslutat projekt insändes rapport till kommittén under ovanstående adress.

Rapporten kommer att publiceras på Svensk Förening för Kärlkirurgis hemsida. 

Kungörelse av stipendietagare

Svenska Kirurgveckan samt Svensk Förening för Kärlkirurgis hemsida

 gore logo fullcolor

GORE och Gore-Tex® är varumärken för W.L. Gore & Associate

Statuter

Ansökan GORE          Gorestipendiater